کارکنان مرکز آموزش‌های حرفه ای مدیران و کارکنان

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت و پست اجرایی

تلفن‌داخلی

تلفن مستقیم

دکتر حمیدرضا یزدانی

سرپرست

۳۵۹۵

-

مجید احمدی کافشانی

معاون

۳۵۹۵

-

اعظم‌السادات سیدی

کارشناس مسئول اجرای دوره‌های آموزشی

۳۵۹۴

-

‌‌

مریم پارس تبار

کارشناس اجرای دوره‌های آموزشی

۳۵۹۴

-